Ανασχεδιασμός υφιστάμενων κατασκευών

Η ΜΕΤΩΝ Μελετητική-Κατασκευαστική δραστηριοποιείται στον χώρο των επισκευών- ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευώνκαι την αναστήλωση διατηρητέων κτιρίων, εφαρμόζοντας όλες τις μεθόδους ενίσχυσης και αποκατάστασης φέροντος οργανισμού κτιρίων όπως:

 • Μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος (Gunite)
 • Μανδύες έγχυτου σκυροδέματος
 • Εφαρμογή σύνθετων υλικών FRP (ανθρακοελάσματα – υαλοϋφάσματα)
 • Εφαρμογή μεταλλικών ελασμάτων (betonplaque)
 • Νέα τοιχώματα ακαμψίας έγχυτου ήεκτοξευόμενου σκυροδέματος
 • Ειδικές θεμελιώσεις – αγκυρώσεις
 • Ρητινενέσεις – τσιμεντενέσεις
 • Ειδικά αγκύρια για συρραφή φερουσών λιθοδομών
 • Αρμολογήματα φέρουσας τοιχοποιίας
 • Μεταλλικές ενισχύσεις ξύλινων μεσοπατωμάτων και στεγών
 • Σενάζ έγχυτου οπλισμένου σκυροδέματος στέψης φέρουσας τοιχοποιίας
 • Ενισχυμένα ινοπλισμένα επιχρίσματα
 • Αδιατάρακτες κοπές.

Άλλωστε ένα μεγάλο ποσοστό κτηρίων, ιδίως στις κεντρικές περιοχές των αστικών κέντρων, βρίσκονται στα όρια ζωής του σκυροδέματος που είναι τα 50 χρόνια. Επομένως η στατική επάρκεια έναντι σεισμού ενός μεγάλου αριθμού κτηρίων είναι αβέβαιη.

Η απάντηση βρίσκεται στον προσεισμικό έλεγχο στατικής επάρκειας των κατασκευών σύμφωνα με τον ΚανονισμόΕπεμβάσεων (ΚΑΝ.ΕΠΕ.) ΦΕΚ42Β/2012. Ο έλεγχος στατικής επάρκειας περιλαμβάνει:

 • Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης του φέροντα οργανισμού του κτηρίου
 • Εκτέλεση δοκιμών αντοχής των υλικών κατασκευής με μη καταστροφικούς ελέγχους
 • Ανάλυση των στοιχείων με ειδικό λογισμικό και εξαγωγή του αποτελέσματος
 • Ενημέρωση του ιδιοκτήτη για το αποτέλεσμα. Βεβαίωση στατικής επάρκειας ή όχι.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τους ελέγχους αντοχής και τη σύνταξη της μελέτης στατικής επάρκειας που απαιτούνται για τον προσεισμικό έλεγχο, καθώς και τη σύνταξη της απαιτούμενης μελέτης επεμβάσεων (πριν από το σεισμό ή μετά από πρόκληση βλαβών από σεισμό).