Διαχείριση Έργων- Επίβλεψη Κατασκευών

Η διαχείριση κάθε τεχνικού έργου είτε πρόκειται για δημόσιο είτε για ιδιωτικό και η επίβλεψη των εργασιών και των υλικών που χρησιμοποιούνται αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση της κατασκευής.

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την εκτέλεση του έργου με ασφάλεια και οργανώνουμε όλες τις διαδικασίες από το σχεδιασμό και την οργάνωση του εργοταξίου, μέχρι την κατασκευή και ολοκλήρωσή του έργου.

Δεδομένου ότι στόχος μας είναι η άρτια ολοκλήρωση του έργου με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, ασφάλεια και οικονομία αναλαμβάνουμε στα πλαίσια της διαχείρισης και επίβλεψης της κατασκευής:

  • Την καταγραφή και ανάλυση των απαιτήσεων του έργου.
  • Το σχεδιασμό και την οργάνωση του εργοταξίου.
  • Τη δημιουργία ακριβούς χρονοδιαγράμματος εκτέλεσης των εργασιών.
  • Τις προμετρήσεις των εργασιών και των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν.
  • Τη σύνταξη του προϋπολογισμού και την παρακολούθηση του κόστους του έργου.
  • Τη βέλτιστη οργάνωση των συνεργείων και τη ροή των υλικών στο εργοτάξιο.
  • Την επίβλεψη και τον ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας κατασκευής.
  • Την τήρηση ημερολογίων, εγγράφων και αναφορών προόδου του έργου.
  • Την σύνταξη τελικών επιμετρήσεων του έργου.
  • Την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας.